ALAPÍTÓ OKIRAT

Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. §-ai alapján jogi személyként működő alapítványt hozzon létre az alábbiak szerint:

1./ Az alapító:           a./ Vásárhelyi János
                                   b./ 2060 Bicske, Fay A u. 1.

2./ Az alapítvány neve: "MENTSVÁR"

3./ Az alapítvány székhelye:  Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola
                                                2060 Bicske, Kossuth L u. 42.

4./ Az alapítvány céljai:
A bicskei "Kossuth Zsuzsa" Gyermekotthon és Altalános Iskolában nevelkedő gyermekek egészségesebb testi fejlődésének. harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb személyiségfejlődésének elősegítése. valamint életkezdésük, továbbtanulásuk támogatása az alábbi formákban:

a./ az erősen hátrányos helyzetű, nehézsorsú gyermekek továbbtanulásának anyagi támogatása, stb.
b./ tehetséges diákok továbbfejlődésének anyagi segítése, /pl. idegen nyelvvizsga, bármely művészeti ág tanulása. számítógépes képzés gépjármű vizsga támogatása sub. /
c./ gyermekek nyaralásának, üdülésének, táboroztatásának segítése, sub.
d./ fiatalok számára munkahely teremtés kialakításában való segítés / esetleg intézményen belül sub. /
e./ tanulók lakásépítésében, lakásvásárlásában való támogatása sub.
f./ gyermekek egészségesebb életmód kialakításának támogatása /prevenciós programok, drog - alkohol - dohányzás, aids elleni küzdelem, felvilágosítás,
sub. /
g./ betegség megelőző-gyógyító, rehabilitáló tevékenységek szakmai-tárgyi feltételeinek elősegítése, i javítása,

h./ mindcn a gyermekotthonban nevelkedő gyermek harmonikusabb személyiség fejlődését közvetlenül vagy közvetve segítő szakmai-tárgyi feltétel létrehozásának, karbantartásának anyagi segítése /sport, kultúra, életmód, St../
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26. szakasz C/1 pontjában meghatározott „egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,"a C/10 pontjában meghatározott ,gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és lfjúsági érdekképviselet", a C/11 ponljában meghatározott „hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése" megnevezésű közhasznú tevékenységet folytatja.

5./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a 4. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.
Az alapítvány induló vagyona az alapító engedélyével növekedhet.

6./ Az alapítvány vagyona
Az alapító a 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében a jelen alapító okirat aláírásától számított 8 napon belül az OTP Városi Fiók 2060 Bicske. Bocskai köz megnyitott bankszámlán elhelyez összesen 100 USA dollárt és 25.000,- Ft-ot.
Az alapítvány éves bevétele jelenleg az 5 mills forintot nem haladja meg. Abban a= esetben, ha az éves belvétel ezen összeget meghaladja, az alapító az alapítvány működésétés gazdálkodását ellenőrző felügyelő szervet hoz létre.

7./ Az alapítványi vagyon működtetése
Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet illeti meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban részt vehet.
Az alapítvány vállalkozási- tevékenységei csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Az alapítván gazdálkodása során elérteredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

8./ Az alapítványi vagyon felhasználása

Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány induló vagyont meghaladó vagyona /tehát az induló vagyon hozadéka, valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadéka / használható fel. Az alapítványból a gyermekotthon diákjai pályázat útján részesülhetnek.

9./ Az alapítvány kezelő szerve

Az Alapító által létrehozott S tagú Kuratórium. A kuratórium elnökét, titkárát is tagjait az Alapító kéri fel.
A kuratóriumi tagok :
1. Dr. Tajthy Károly elnök 2060 Bicske, Deák Ferenc utca 366 szám alatti lakos, 2. Naszály Ferencné titkár, 2060 Bicske, Török Bálint utca 14. szám alatti lakos, 3. Hetinyi Tamás tag, 2060 Bicske, Tószeg utca 18. szám alatti lakos, 4. Petered Ede tag, 2060 Bicske, Kossuth utca 42. szám alatti lakos, S. Szebényi Zsolt tag, 2060 Bicske, Boggy Károly utca 21. szám alatti lakos.
A kuratórium elnökét, titkárát is tagfait az alapító határozatlan időtartamra jelöli.
A kuratórium évente legalább egy alkalommal nyilvánosan ülésezik, de szükség szerint bármikor összehívható. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke írásban, meghívóval hívja össze. A meghívót az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal korábban kell megküldeni. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjét is - az esetleges határozatképtelenség esetén -a megismételt kuratóriumi ülés időpontját is napirendjét is. A határozatképtelenség miatt megismételt ülés is az eredetileg összehívott ülés között legalább 8 napnak kell eltelnie.
A kuratórium döntéseit nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképes, ha tagjaiból 3 személy jelen van. Szavazategyenlőség esetén az
; elnök szavazata dönt.
A kuratórium elkészíti az alapítvány szervezeti és működési szabályzatát, amely tartalmazza a kuratórium részletes ügyrendjét is, valamint szükség szerint egyéb szabályzatokat is elkészít.
A kuratórium legfontosabb feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő kérdésekben. A
- kuratórium szükség szerint, de évente-legalább egy alkalommal köteles az Alapító --­részére tájékoztatást adni a végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.
A kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget, esetleges költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvet az ülést követő I S napon belül meg kell küldeni a kuratórium tagjainak.
A kuratórium az alapítvány működéséről, gazdálkodásának legfontosabb adatairól évente köteles tájékoztatni az alapítót és az alapítványhoz csatlakozókat. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés egyidejű elfogadása. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához az összes kuratóriumi tag többségének szavazata szükséges. (minősített többség)
A közhasznúsági jelentés tartalmazza :

  • a számviteli beszámolót,
  • a támogatások felhasználását,
  • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
  • a cél szerinti juttatások kimutatását,
  • a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalapoktól, önkormányzattól, sub. kapott támogatás mértékét,
  • a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót.

Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésében bárki betekinthet, ill. abból saját költségén másolatot készíthet.
Az alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi médiában (sajtó, televízió )minden évben -a közhasznúsági jelentés elfogadását követő 30 napon belül a kuratórium elnöke -közzéteszi.

10./_ Az alapítvány képviselete

Az alapítvány képviselője a kuratórium. A kuratórium nevében annak elnöke egyedül is jogosult az alapítvány képviseletében eljárni. Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a kuratórium bármely két tagjának aláírása szükséges.

11./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

12. Összeférhetetlenségi szabályok
A kuratórium határozatainak hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója ( Pt.. 685. szakasz. b. pontja ), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben bármilyen módon érdekelt vagy érintett.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt.

13.
/ Vegyes előírások

a./ Az alapítvány titkára nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges, személyek szerint.
b./A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban kőzli.
c./ Az alapítvány működése során keletkezelt iratokba bárki betekinthet, akként, hogy a betekintést a kuratórium elnöke az erre irányuló, hozzá intézett igénybejelentést követő 3 napon belül az alapítvány székhelyén biztosítja.

d./ Az alapítvány működése nyilvános. A működésévelkapcsolatosan keletkezett iratokat, szolgáltatásai igénybevételének módját, beszámolóit és a kuratóriumdöntéseit az alapítvány- székhelyén kihelyezett hírdető táblára kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra.

14./ Az alapítvány megszűnése

Az alapítvány határozatlan időre jött létre. Megszűnése esetén az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapítvány tevő határoz.

15./ Záró rendelkezések

Az Alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elnyeréséhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Pt.., valamint az alapítványra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Bicske, 2001. április 02.
szem.sz.: 1600312 1057 szem.ig.sz.:834847 AA