Budapest Főváros Önkormányzatának
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona
és Általános Iskolája
2060 Bicske, Kossuth L. u. 42
Tel/fax.: (22) 350-277, 565-301
e-mail: kzsgyo(kukac)kzsgyo.t-online.hu
weboldal: www.kzsgyo.hu

T Á M O P 5.2.5-08/1.
Komplex integrációs programok a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban
projekt megvalósítása.

A projekt címe:”Komplex integrációs programok a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban”
Elnyert támogatás:19 278 534 Ft.

Célja:

A bicskei Gyermekotthonban nevelkedő átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek a komplex
integrációs programokban való részvételük eredményeként sikeresebben illeszkedjenek a társadalomba.

A célcsoport helyzete, szükségletei:

Az otthonban megközelíti az 50 %-ot a speciális és különleges ellátást igénylő csoportok aránya. A speciális igényű, súlyos pszichés, vagy disszociális tüneteket mutató ill. pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek száma 6 fő, a különleges ellátásúaké 22 fő, 7 fő értelmi fogyatékos. 25 fő etnikai kisebbséghez tartozik, 24 fő sajátos nevelési igényű (a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleménye alapján). 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nagy száma azzal is összefügg, hogy alig van már a gyermekotthonokban 8 évfolyamos belső iskola, ezért az említett bizottságok a beiskolázásra kerülő szakellátásban nevelkedő gyerekek közül azokat, akiknél jelentősebb tanulási képességet érintő probléma mutatkozik, eleve Bicskére javasolják elhelyezni. Sok olyan gyerek is kerül hozzánk, akinek magatartási problémáit a körzeti iskolák nem tudják kezelni, és számos iskolaváltás után, igen rossz személyiségállapotban helyezik el őket intézményünkben. Az iskolában magas a 2-3-4 évvel túlkoros, alacsonyabb intellektussal rendelkező gyermekek száma.
A tanulási folyamatban való súlyos akadályozottság (figyelemzavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) az esetek egy részében magatartási vagy emocionális zavarra vezethető vissza. A különleges és speciális szükségletű gyermekek esetén nagyobb a veszélye a magatartás atipikus irányba történő fejlődésének, közvetve a bűnelkövetésnek. A tervezett terápiás programoknak tehát prevenciós jellegűeknek kell lenniük.

 A gyermekotthonban élő gondozottak és az iskolába bejárók fő jellemzői:

 1. a szülői/családi háttér hiánya ill. elégtelen volta, ennek következtében elutasítottság érzés, önbizalomhiány, kötődési problémák
 2. korai sérülések (pl. bántalmazás, elhanyagolás) miatt önértékelési problémák, személyiségzavarok kialakulásának fokozott kockázata
 3. sérült szocializációs minták miatt a másokhoz való kapcsolódás, együttműködés, közös célok megvalósításának képtelensége
 4. szocializációs többletdeficit a gyermekotthon zárt, speciális közegének hatására
 5. tanulással kapcsolatos nehézségek (részképesség-zavar, figyelemzavar)
 6. fokozott veszélyeztetettség a függőséggel kapcsolatos betegségek és a bűnelkövetés szempontjából (pl. kóros játékszenvedély, a drog- és az alkoholhasználathoz kapcsolódó betegségek stb.)
 7. a szabadidős tevékenységek területén szegényes és gyakran destruktív tevékenységi formák.

 

A gyermekotthonban nevelkedő gyerekeknek elsősorban az alábbi területeken van szükségük segítségre a társadalomba való későbbi beilleszkedés, a társadalmi integráció szempontjából:

  1. önértékelési problémák, önbizalomhiány, személyiségzavarok kezelése, a személyiség érésének segítése
  2. szocializációs deficitek pótlása (kötődés, társas kapcsolatok, közösségi beilleszkedés, kommunikáció, agressziókezelés, gyermekotthoni létből adódó problémák, nemi és etnikai csoportidentitás tudatosítása, stb.)
  3. tanulással kapcsolatos nehézségek leküzdése, képességek fejlesztése, tehetséggondozás
  4. családon belüli kapcsolatok, családi háttér, családhoz való viszony erősítése, javítása
  5. pozitív életvezetési minták nyújtása (szabadidő tartalmas eltöltése, egészséges életmód, természettudatos magatartás, stb.).

 

A projekt szolgáltatásait a célcsoport szükségleteinek felmérésére alapozva határoztuk meg.
A szükségletek kielégítésére reflektáló beavatkozások, programok, azok módszerei illeszkednek a célcsoport valós igényeihez és hozzájárulnak a problémáik megoldásához.

A projekt tervezésekor az egyes programelemek tudatosan kialakított, egymásra épülő, egymással összefüggő, és egymást támogató struktúráját hoztuk létre, figyelembe véve az életkori csoportok sajátos igényeit; ez biztosítja a beavatkozás hatékonyságát. Pályázatunk célja, hogy egy nagyobb ívű, külső anyagi források nélkül nem megvalósítható szakmai újításra adjon lehetőséget, tényleges, dokumentálható eredményekkel.

Programunk
a személyiség érésének segítésére, valamint a szocializációs deficitek pótlására reflektálva több csoportos beavatkozást tartalmaz.

1./A önértékelési problémák, önbizalomhiány kezelése érdekében a legkisebbeknek meseterápiás foglalkozásokat tervezünk

2./A komplex csoportos terápiás és fejlesztő program a hiperaktív és figyelemzavaros 6-8 éves gyerekek számára indul, segítve a személyiségproblémák (hiperaktivitás, figyelemzavarok) kezelését, részképességeik fejlesztését a figyelem különböző területein (önkontroll funkciók, egymásra figyelés, frusztrációtűrés, impulzivitás), mely hozzájárul tanulási problémáik leküzdéséhez is. A figyelemproblémák, a viselkedésszervezés és az indulatkezelés problémáinak kezelése megalapozhatja a későbbi normál személyiségfejlődést, sőt a tehetséggondozást is.

2./Drámapedagógiai csoport (6-13 év), mely egyben a társas kapcsolatokat, beilleszkedést is fejleszti. A program tudatosan célozza a biztonságot adó, elfogadó, befogadó közösséghez tartozás megtapasztalását. A drámapedagógiai csoportot a Káva Kulturális Műhely munkatársai vezetik.

3./A komplex művészetterápiás foglalkozások (önkifejező szakkör, 10-15 éveseknek) ugyancsak a személyiség érését támogatják.

4./A szociális beilleszkedést és konfliktuskezelést segítő Gordon tréning (14-18 év) célja a kommunikáció fejlesztése (érzések, igények agresszió nélkül megfogalmazása, odafigyelés magunkra és a másikra; felelősséget vállalni döntéseinkért; jobb önismerettel magabiztosabbá válni; kapcsolatokat építeni, megtartani).

5./Az önsegítő csoport (8-18 év) foglalkozásai a szocializációs deficitek csökkentését, a gyermekotthoni létből eredő problémák semlegesítését segítik.

7./A nemi és etnikai csoportidentitás tudatosítása érdekében szervezzük a lány/fiú klubfoglalkozásokat (11-18 év), valamint a cigány alkotó tábort, amely egyben tehetségfejlesztő hatású, valamint kompenzálja a gyermekotthoni létből eredő szocializációs deficiteket is. A klubfoglalkozásokon lehetőség nyílik a családi minták pótlására, a férfi/női szerepekhez, etnikai identitáshoz való viszony tudatosítására.

8./A tematikus filmklub az önsegítő csoport keretei között zajlik, de azon részt vesznek más csoportok tagjai is. A bemutatott filmek tematikájának megválasztásában szem előtt tartjuk a pályázati projekt alapvető szocializációs céljának teljesülését.

9./A tanulással kapcsolatos nehézségek leküzdése, képességek fejlesztése a délutáni csoportos felzárkóztató foglalkozásokon történik (6-15 év). Eddig kapacitások és források híján nem voltak ilyen tanórán kívüli csoportos foglalkozások.

10./Tehetséggondozási programelem (8-18 év) A változatos tevékenységrepertoár lehetővé teszi, hogy sok területen próbára tegye magát a gyermek és megtapasztalja, hogy milyen jellegű foglalkozások állnak hozzá legközelebb.

11./A különböző sportfoglalkozásoknak egyrészt tehetségfejlesztő, másrészt szocializációs hatásai vannak (együttműködés, versengés), de mivel egyben délutáni, hétvégi programok, hozzájárulnak a pozitív életvezetési minták elsajátításához (szabadidő tartalmas eltöltése, egészséges életmód, természettudatos magatartás iránti igény felkeltése, függőségi betegségek megelőzése, bűnmegelőzés). Ugyanezt a cél szolgálják a hétvégi egész napos túraszakkörök is, melyek az élményterápia módszerét hasznosítják („Kétté” Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány, Bridge-Híd Oktatási és Önfejlesztési Közhasznú Társaság bevonása)

12./A családon belüli kapcsolatok, családi háttér, családhoz való viszony erősítését, javítását elsősorban a családkonzultáció segíti.

13./A kastélykertben megrendezett nyílt családi napra, az intézetek közötti sportversenyekre meghívjuk a családokat is. Ezek az események egyben közvetlenül szolgálják a társadalmi integrációt, az intézeten kívüli világgal való találkozást is

14./Tematikus tábort tervezünk, 2-2 alkalommal. A logopédiai tábor egyben a 3-10 éves gyerekek felzárkóztatását, képességfejlesztését is szolgálja. A cigány alkotó tábor alapvetően művészeti, tehetséggondozó jellege mellett lehetőséget ad a tábor résztvevőinek (6-18 év) a cigány kultúra különböző ágainak megismerésére is.
A vándortábor ugyancsak felhasználja az élménypedagógia eszköztárát, ráépülve a hétvégi túraszakkörök tematikájára.

Közreműködő szakemberek száma,képzettsége:

18 fő szakember érintett a program lebonyolításában.
Projekt-vezető: Tompa László nevelési igazgató-helyettes(pszichológus,gyógypedagógus)
Pénzügyi menedzser:Kiss Tibor gazdasági igazgató-helyettes(közgazdász)
Projekt koordinátor:Dr. Lamberger Galina(közgazdász)
Pszichológus-gyógypedagógus:2 fő
Közgazdász:2
Pedagógus:4
Pszichoterapeuta(pszichológus):2
Klinikai szakpszichológus:1
Tanácsadó szakpszichológus:1
Filozófus:1
Logopédus-gyógypedagógus:1
Jogász-pszichopedagógus:1
Agrármérnök:1
Keramikus:1
Gyermekvédelmi-asszisztens:1

Tervezett továbbképzések a megvalósító szakembereknek

Az iskolai oktatók és a gyermekotthoni szakemberek kiképzése, szemléletének formálása nagyon lényeges, különösen a tanulási képességek fejlesztése, a felzárkóztatás érdekében. A program kapcsán a megvalósításban résztvevő szakemberek különböző továbbképzéseken vesznek részt. Képző szervezetek: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar (Sindelar képzés), SEAL-Hungary tanulásfejlesztő nemzetközi alapítvány (erőszakmentes kommunikáció), Önkonet Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (kooperatív tanulás, integrációs nevelés), Magyar Pszichodráma Egyesület (pszichodráma képzés), Családterápiás Egyesület (családterapeuta képzés), Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület (pszichoterapeuta képzés).

Együttműködő partnereink:

 1. Oktatási intézmény: saját iskolánk, valamint a környező általános iskolák (sportrendezvények, családi nap a kastélykertben)
 2. Más gyermekotthonok: intézetek közötti sportversenyek szervezése és megvalósítása
 3. Nonprofit szervezetek (bevonásukat speciális szaktudásuk indokolja):
 4. Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány (önsegítő csoport)
 5. Káva Kulturális Műhely (drámapedagógia)
 6. Magyar Videotréning Egyesület (nyomon követés támogatása)
  1. „kéTTé” Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány (tapasztalati oktatás, élménypedagógia)
 7. Bridge-Híd Oktatási és Önfejlesztési Közhasznú Társaság (Álom-Gyár kreatív gyermek önismereti és önfejlesztő program)
 8. Gordon és T.A. Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. (Gordon tréning)
 9. Mentsvár Alapítvány: a táborok (logopédiai, cigány alkotó) színhelyét biztosítja a gárdonyi üdülőjében.
 10. Alapellátó szervezetek: területi gyermekvédelmi szakszolgálat, főként az iskolánkban tanuló „külsős” gyerekekkel kapcsolatban.
 11. A bicskei menekülttáborban élő, iskolánkban tanuló gyerekek szülei.
 12. Önkéntesek: jelen pályázati projektünkbe az önkéntesek bevonása főleg a nyomon követés (pszichológus és tanítóképzős egyetemi, főiskolai hallgatók) és a különböző nyitott programok szervezésének területén valósul meg. Szülők, pedagógusok, más szakemberek.